Terug naar overzicht
12 september 2022

Voorbereiden op de WIA-wijzigingen

De rek is eruit bij de WIA-uitvoering. De mismatch tussen aanvragen van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en aantal beschikbare verzekeringsartsen noopt het kabinet om de WIA-regeling te herzien. Er staan een aantal rigoureuze ingrepen op de agenda. De wijzigingen raken alle betrokkenen; het UWV zelf, arbeidsongeschikte werknemers, werkgevers en verzekeraars. Het is daarom van belang u tijdig voor te bereiden op- en beleid te maken voor de nieuwe WIA. Enkwest wil daar graag bij helpen.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Minister Van Gennip heeft onlangs laten weten hoe zij de problemen met de WIA wil aanpakken. Die aanpak is onderverdeeld in acties voor de korte, middellange en lange termijn. In een op de praktijkgerichte sessie willen wij u informeren over de voorgestelde wijzigingen, de impact ervan en de nieuwe mogelijkheden die er ontstaan.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Nieuw WIA-beoordelingsbeleid voor 60-plussers: wat is het risico m.b.t. inkomensverzekeringen en pensioen? Moet een werkgever akkoord (willen) gaan?
  • Het vervallen van de eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet: hoe is een toename van WIA-instroom te vermijden?
  • Oplossen hardheden in de WIA: wordt de ondergrens van de WIA verlaagd naar 15%? Wat betekent dit voor premiedifferentiatie, eigenrisicodragerschap en ontslagrecht? Hoe worden inkomensverzekeringen en cao-regelingen geraakt?
  • De duurzaamheid verdwijnt uit de WIA: wordt het risico van volledige arbeidsongeschiktheid een volledig werkgeversprobleem?
  • WIA-beoordeling op basis van inkomen: hoe beïnvloedt re-integratie de WGA-schade voor werkgevers?

Daarnaast willen we stilstaan bij de aangekondigde stelselwijziging en de contouren van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet. Ook wordt ingegaan op relevante actualiteiten zoals de mogelijke verkorting van de WGA-risicoperiode naar vijf jaar en de wijziging re-integratie in spoor 2 in de WIA-wachttijd.

De informatiebijeenkomst is bij te wonen in Apeldoorn op 7 oktober. Meer informatie

Daarnaast is er de mogelijkheid om de sessie op 6 oktober online te volgen. Meer informatie