Terug naar overzicht
24 juni 2019

Plannen WIA en loondoorbetaling bij ziekte

Vorige week heeft minister Koolmees zijn uitwerking van de plannen rond de WIA en loondoorbetaling bij ziekte voorgelegd in een internetconsultatie. De plannen die zijn uitgewerkt gaan over drie aanpassingen. Allereerst een financiële  tegemoetkoming aan werkgevers voor de loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast een aanpassing in de beoordeling van het re-integratieverslag en als derde een stimuleringsregeling t.b.v. re-integratie van WIA-gerechtigde werknemers.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Financiële tegemoetkoming

Het kabinet wil kleinere werkgevers ondersteunen bij de regeling van loondoorbetaling bij ziekte. Naast de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering moet er daarom een financiële tegemoetkoming komen. Die tegemoetkoming is een compensatie voor de kosten van de loondoorbetaling in het tweede jaar en is nodig, omdat het plan uit het regeerakkoord om het tweede loondoorbetalingsjaar te collectiviseren (via UWV) niet doorgaat. Het is praktisch nog niet mogelijk om alleen kleinere werkgevers tegemoet te komen. Daarom krijgen vanaf 2021 alle werkgevers een tegemoetkoming in de vorm van een premiekorting. Deze korting kunnen werkgevers toepassen op de door hen af te dragen Aof-premie tot een maximum van € 1.200 per jaar, gelijkelijk uitgesmeerd over de aangiftetijdvakken in het jaar.

Beoordeling Re-integratieverslag (RIV)

Een knelpunt dat werkgevers ervaren bij de loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen is de onzekerheid over de loonsanctie die UWV misschien oplegt. Een werkgever is verplicht een bedrijfsarts in te schakelen voor de verzuimbegeleiding. Op basis van de belastbaarheid die door de bedrijfsarts wordt vastgesteld zal de werkgever de re-integratie-inspanningen vormgeven. Zelfs als het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer wordt opgevolgd, kan echter een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting worden opgelegd, als UWV de inschatting van de bedrijfsarts niet deelt. Koolmees stelt voor om het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 januari 2021 leidend te maken bij de RIV-toets door UWV. Alleen de arbeidsdeskundige van UWV zal het RIV dan nog toetsen op het punt of de gepleegde re-integratie-inspanningen passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts. De wijziging geldt ook voor de verhaalssanctie in de Ziektewet.

Werkhervatting WIA

De WIA stimuleert werkhervatting doordat werken naast de uitkering altijd een hoger totaalinkomen betekent. Als er echter een bepaalde mate van onzekerheid is of (meer) werken wel duurzaam volgehouden kan worden, dan ontstaat er een drempel bij werkhervatting. Op basis van de inkomsten uit arbeid kan namelijk een praktische schatting worden gemaakt van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als iemand meer gaat verdienen zal het arbeidsongeschiktheidspercentage dalen. Het resultaat daarvan kan zijn dat de WIA uitkering geheel eindigt (minder dan 35% arbeidsongeschikt) of dat de uitkering, maar vooral het totaalinkomen zodra de arbeid wegvalt, drastisch afneemt. Om deze drempel weg te nemen wordt vanaf juli volgend jaar het arbeidsongeschiktheidspercentage vijf jaar lang niet verlaagd als er toename van inkomen uit arbeid is.

Herbeoordelingen tijdens de vijf-jaar-periode blijven mogelijk op verzoek van de betrokkene, de werkgever of UWV zelf. Het gaan werken en het verkrijgen van inkomsten is op zichzelf geen aanleiding voor UWV om een herbeoordeling in te plannen, maar herbeoordelingen blijven mogelijk als de medische en arbeidskundige situatie van WIA-gerechtigden veranderen.

De uitgewerkte plannen liggen voor in een internetconsultatie. U kunt ze op deze plaats inzien en desgewenst tot 16 juli aanstaande van commentaar voorzien.