Terug naar overzicht
13 januari 2020

Onduidelijke handleiding loondoorbetaling

De loondoorbetaling bij ziekte is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en van die regeling mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Dat mag wel ten voordele en dit gebeurt dan ook veelvuldig. Veel cao’s regelen een uitgebreider loondoorbetaling, maar doen dat blijkbaar niet altijd even duidelijk. Neem bijvoorbeeld de cao van IKEA.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

IKEA en de werknemersvereniging van de onderneming waren het niet eens over de loondoorbetaling bij ziekte zoals deze in de cao wordt geregeld. De werknemers vonden dat de verschillende toeslagen en vergoedingen moeten worden beschouwd als een vast inkomensbestanddeel waarmee bij de doorbetaling van het salaris tijdens ziekte rekening moet worden gehouden. Het gaat dan om de dertiende maand, vakantietoeslag, telefoonvergoeding etc. De partijen spraken af om de kantonrechter om raad te vragen en zich ook aan die raad te houden.

Bij de rechter aangekomen blijkt al snel dat er over de vakantietoeslag en de 13e maand geen onenigheid meer is. Ook de arbeidsongeschikte werknemer heeft in de maand mei natuurlijk recht op uitbetaling van de vakantietoeslag en aan het einde van het jaar op de dertiende maanduitkering. Die elementen behoren echter niet tot het maandsalaris waar de loondoorbetaling bij ziekte op wordt gebaseerd, omdat anders een dubbeltelling zou ontstaan.

Over de andere beloningscomponenten geeft de rechter duidelijkheid. Bij de loondoorbetaling moet IKEA uitgaan van het laatstverdiende loon. Als ondergrens geldt het wettelijk minimum van 70 procent van dat laatstverdiende loon. Boven die wettelijke verschuldigde loondoorbetaling geldt contractsvrijheid en daar hebben de cao-partijen duidelijk gebruik van gemaakt. Zo is de telefoonvergoeding een onkostenvergoeding, behoort deze niet tot het gewone loonbegrip en is de contractsvrijheid zo ingevuld dat de vergoeding na een maand ziekte stopt.

Kortom; het overeengekomen maandloon wordt doorbetaald bij ziekte en voor de vergoedingen geldt doorbetaling voor zover en op de wijze waarop overeengekomen in de cao. Eigenlijk dus toch wel duidelijk opgeschreven hoe een en ander moet. Het zou ook vreemd zijn als dat juist bij IKEA niet het geval was geweest.

Voor inkomensadviseurs is de cao van hun relatie natuurlijk van groot belang. Hierin staan niet alleen de verplichtingen m.b.t. de loondoorbetaling bij ziekte, maar ook bijvoorbeeld de verplichting om al dan niet een WIA-aanvullingsverzekering af te sluiten, of een ongevallendekking voor de werknemers te regelen. Poliskraker.nl maakt de cao-verplichtingen voor de adviseur schade- en inkomensverzekeringen inzichtelijk. Meer weten over dit handige online hulpmiddel voor inkomensadvies? Meer informatie