Terug naar overzicht
01 september 2022

WGA-premie gelijk en Ziektewetpremie daalt in 2023

In de eerste week van september kijken inkomensadviseurs reikhalzend uit naar de publicatie van de premies en parameters van de werkhervattingskas. Deze bouwstenen bepalen, samen met de loonsom en instroom in Ziektewet en/of WGA, de Werkhervattingskaspremie voor werkgevers. Zodra duidelijk is wat de WGA- en Ziektewetpremies gaan worden voor 2023, kan ook worden geanalyseerd of eigenrisicodragerschap zinvol is vanuit financieel oogpunt. Vanaf vandaag kan de inkomensadviseur aan de slag met zijn berekeningen.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Ontwikkeling werkgeversgrootte

De gemiddelde premieplichtige loonsom is bepalend voor de vaststelling van de werkgeversklassen klein, middelgroot en groot. Vanaf premiejaar 2022 is de ondergrens voor middelgrote werkgevers niet meer 10, maar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon. Het gemiddelde loon is verhoogd met 900 euro op jaarbasis. De grenzen van de werkgeversklassen komen er daarmee als volgt uit te zien:

Indeling werkgevers 2023 2022 2021
Gemiddeld premieplichtig loon € 36.200 € 35.300 € 34.600
Grens kleine/middelgrote werkgever € 905.000 € 882.500 € 346.000
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.620.000 € 3.530.000 € 3.460.000

 

Ontwikkeling WGA-premie

Het uitgangspunt van de WGA-premieberekening is de gemiddelde premie, die ten opzichte van dit jaar 0,03%-punt stijgt. De minimumpremie blijft gelijk aan dit jaar 0,21% en de maximumpremie wordt met 0,12%-punt verhoogd. Omdat ook het gemiddelde werkgeversrisico met 0,03%-punt is gestegen en de correctiefactor nagenoeg gelijk blijft (1,11 versus 1,12 dit jaar), ontstaan er geen grote premieverschillen voor grote werkgevers. Er is weliswaar een hogere gemiddelde premie, maar vanwege het gestegen gemiddelde risico komt een werkgever minder snel in aanmerking voor een opslag op de WGA-premie. Als er sprake is van een opslag dan valt deze bovendien lager uit dankzij dit hogere gemiddelde werkgeversrisico. Grosso modo zal een grote werkgever bij gelijkblijvende schade en loonsom ongeveer dezelfde WGA-premie betalen volgend jaar. Dat verschil komt uiteraard hoger uit als er sprake is van de maximumpremie.

 

WGA

premies en parameters 2023 2022 2021
gemiddeld percentage 0,87% 0,84% 0,78%
Maximumpremie 3,48% 3,36% 3,12%
Minimumpremie 0,21% 0,21% 0,19%
Gemiddeld WG-risico 0,59% 0,56% 0,52%
Correctiefactor 1,11 1,12 1,12

 

Ontwikkeling Ziektewetpremie

De gemiddelde Ziektewetpremie kent volgend jaar een lichte daling van 0,68% naar 0,66%. Daar staat een lichte stijging van gemiddelde werkgeversrisicopercentage tegenover (van 0,39% naar 0,42%). In de basis is de premie dus wat lager en door het gestegen gemiddeld werkgeversrisico zal de opslag ook lager zijn. Dat wordt nog versterkt doordat ook de correctiefactor in 2023 met 1,17 een stuk lager ligt dan de 1,30 dit jaar. Het gevolg is dat voor grote werkgevers bij gelijkblijvende schade en loonsom volgend jaar een lagere Ziektewetpremie zullen betalen dan dit jaar.

De minimumpremie daalt licht met 0,01%-punt naar 0,16. De werkgever die aan de maximumpremie zit wordt ook met een daling geconfronteerd; van 2,72% dit jaar naar 2,64% in 2023. Ook de maximumpremie voor uitzendbedrijven (die separaat wordt vastgesteld) daalt en bedraagt volgend jaar 8,27% ten opzichte van 10,39% dit jaar.

 

Ziektewet

premies en parameters 2023 2022 2021
gemiddeld percentage 0,66% 0,68% 0,58%
Maximumpremie 2,64% 2,72% 2,32%
Minimumpremie 0,16% 0,17% 0,14%
Gemiddeld WG-risico 0,42% 0,39% 0,35%
Correctiefactor 1,17 1,30 1,24


*Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 8,27%.

 

Ontwikkeling sectorpremies

Voor de wat grotere groep kleine- en de wat minder grote groep middelgrote werkgevers, zijn de sectoraal vastgestelde Ziektewet- en WGA-premies van belang. Net als in andere jaren zijn er veel verschillende bewegingen in de afzonderlijke sectoren waar te nemen. Vooral in de uitzendsector is er sprake van premiewijzigingen: 0,32%-punt stijging voor de WGA en 1,21%-punt daling voor de Ziektewet. De gemiddelde sectorpremie ligt in 2022 voor de WGA op bijna 1,1 procent en dat betekent een kleine verhoging (0,08%-punt) ten opzichte van de gemiddelde sectorpremie van dit jaar. De gemiddelde Ziektewetpremie ligt volgend jaar met afgerond 0,49 procent een tiende procentpunt lager dan dit jaar. 

De publicatie met premies en parameters vindt u hier.

NB Morgen kunt u nog deelnemen aan onze training over de nieuwe WGA- en Ziektewetpremies!