Terug naar overzicht
10 februari 2020

RI&E voor de inkomensadviseur

Het lijkt er op dat 2020 een speciaal jaar wordt voor de Risico- Inventarisatie & Evaluatie. De Inspectie SZ&W kwam in haar jaarplan met een serieuze waarschuwing en staatssecretaris van Ark roept ook  de hulp van inkomensadviseurs in.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark is het van groot belang dat werkgevers te allen tijde inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij op basis daarvan een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven. Toch is het aantal bedrijven dat een RI&E heeft, laat staan een goede en zo nodig getoetste RI&E, laag. Dit is met name het geval onder kleinere werkgevers. Van Ark wil hier graag verandering in brengen, niet in de laatste plaats vanwege de circa 4.100 dodelijke slachtoffers die jaarlijks te betreuren zijn als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval.

De staatssecretaris heeft laten analyseren waarom de RI&E-verplichting niet goed wordt nagekomen. Een belangrijk knelpunt is dat de informatievoorziening niet als laagdrempelig en eenduidig wordt ervaren. Een ander knelpunt is dat de beschikbare (branche) RI&E-instrumenten niet altijd gebruiksvriendelijk zijn en soms onvoldoende kwaliteit hebben.

Om het eerste knelpunt aan te pakken komt er een vooral op kleinere werkgevers gerichte campagne.  Van Ark wil daarbij kanalen benutten die de ondernemer nu al gebruikt in zijn dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de financieel adviseur of boekhouder van de ondernemer. Voor kleine werkgevers die geen gebruik kunnen maken van en branche-RI&E, wil de staatssecretaris daarnaast een gebruiksvriendelijk instrument aanbieden die is toegespitst op de belangrijkste risico’s.

Parallel aan de campagne en verbetering van de ondersteuning aan bedrijven wordt strenger gecontroleerd of werkgevers de RI&E-plicht daadwerkelijk naleven. De Inspectie SZ&W is hiervoor een pilot ‘administratieve handhaving’ gestart om in de toekomst alle bedrijven op afstand te kunnen controleren op de aanwezigheid van de RI&E. Binnen de pilot worden 400 bedrijven volledig schriftelijk gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E (inclusief een plan van aanpak) en een basiscontract. Als een werkgever niet kan aantonen aan zijn verplichtingen te voldoen dan volgt een sanctie. Ook kan de Inspectie besluiten de werkgever met een bezoek te vereren.