Terug naar overzicht
17 juni 2024

Meer bedrijfsarts door tekort aan bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen hebben vanuit de Arbowetgeving meerdere adviestaken op het gebied van preventie en goede arbeidsomstandigheden. Dat klinkt uitstekend, maar het betreft hier voornamelijk theorie. In de praktijk zijn veel bedrijfsartsen de meeste werkuren kwijt met verzuimbegeleiding. Van voorkomen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen en op het behoud van duurzame inzetbaarheid van de werknemer komt zo maar weinig terecht. Het moet dus anders en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft daar wel ideeën over.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Een jaarlang is binnen de NVAB gediscussieerd over een nieuwe koers binnen het vakgebied. Er werd ingegaan op zaken als kerntaken en prioriteiten van een bedrijfsarts. Op basis van de gesprekken heeft de vereniging een voorstel voor een nieuwe koers gemaakt, waar de leden van de NVAB vervolgens mee hebben ingestemd. Bedrijfsartsen willen voor zo veel mogelijk werkenden van betekenis zijn, nu en in de toekomst. Op basis van dit uitgangspunt heeft NVAB vier nauw samenhangende kernthema’s vastgesteld voor een nieuwe koers:

  1. Sociale geneeskunde: Bewaken en bevorderen dat mensen door werk kunnen (blijven) meedoen in  de samenleving
  2. Bedrijfsgeneeskundig organisatieadvies: Bijdragen aan inzetbaarheid via advies over het voorkomen en beperken van werkgerelateerde gezondheidsrisico’s
  3. Individuele begeleiding: Bevorderen dat werkenden zo gezond mogelijk blijven en bij toch optredende ziekte naar vermogen en behoefte kunnen blijven werken
  4. Preventie: Gezondheidsproblemen voorkomen, ziekte en risicofactoren zo vroeg mogelijk opsporen, complicaties en verergering voorkomen, zelfredzaamheid bevorderen

De eerste twee punten hebben prioriteit in het werk van de bedrijfsarts. Hiermee wil NVAB bereiken dat de bedrijfsartsen voor zoveel mogelijk werkenden van nut zijn. Dat betekent gelukkig niet dat verzuimbegeleiding het ondergeschoven kindje gaat worden. NVAB wil dit echter wel anders organiseren dan nu het geval is. Op dat punt zou de nieuwe koers echter wel wat meer toelichting kunnen gebruiken. Want hoe de verzuimbegeleiding dan anders georganiseerd zou moeten worden kunnen we niet echt terugvinden in de nieuwe koers. Er valt wel wat te lezen over samenwerking met andere deskundigen en gebruik maken van moderne technologie als AI, maar echt concreet is het allemaal niet. Alleen minder prioriteit geven aan verzuimbegeleiding dan nu het geval is zal in de praktijk lastig werkbaar zijn. Kortom; we zijn benieuwd hoe de uitwerking van de nieuwe koers er op dit punt uit gaat zien. U kunt alles over de nieuwe koers van NVAB op deze plaats doornemen.