Terug naar overzicht
18 oktober 2021

Loonkostenvoordeel bij bedrijfsovername

Bij bedrijfsovernames zijn ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid niet de belangrijkste aandachtspunten van de betrokkenen. Niet zelden wordt een inkomensadviseur achteraf geconfronteerd met een splitsing, fusie of overname van of door een relatie. Of de verzekeringen nog even geregeld kunnen worden… Een van de aspecten die speelt bij arbeidsongeschiktheid is de werknemer die in dienst is gekomen en onder de doelgroep van loonkostenvoordeel valt. Ook hierbij speelt bedrijfsovername een belangrijke, helaas vaak negatieve rol.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Loonkostenvoordelen zijn geregeld in de Wet tegemoetkoming Loondomein (Wtl). Als een werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, maakt hij aanspraak op een loonkostenvoordeel van maximaal 6.000 per jaar voor maximaal driejaren. Als de werknemer behoort tot de doelgroep van de Banenafspraak dan bedraagt het maximale jaarlijkse loonkostenvoordeel 2.000 euro. In die maximale periode van drie jaren is het natuurlijk mogelijk dat er een bedrijfswijziging zoals een fusie of overname plaatsvindt. Het loonkostenvoordeel gaat in zo’n geval niet automatisch over op de verkrijgende werkgever. In een Kamerbrief naar aanleiding van vragen van de D66-fractie is Staatssecretaris Wiersma op deze materie ingegaan.

In de Wtl is niet geregeld hoe om te gaan met de loonkostenvoordelen als een bedrijf overgaat in een ander bedrijf, bijvoorbeeld bij een juridische fusie, of wijzigt van entiteit, bijvoorbeeld bij een omzetting van een VOF naar een BV, waarbij de bedrijfsactiviteiten en het personeel hetzelfde blijven. Wel is geregeld dat het loonkostenvoordeel toekomt aan de inhoudingsplichtige. Als bij een overname de inhoudingsplichtige wijzigt, dan vervalt daarmee het loonkostenvoordeel. Staatssecretaris Wiersma legt uit dat het loonkostenvoordeel niet overgaat op grond van de regeling van overgang van onderneming (artikel 7:662 Burgerlijk Wetboek (BW) e.v.). In artikel 7:663 BW is namelijk geregeld dat door de overgang van onderneming de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer voortvloeien, van rechtswege op de verkrijger overgaan. Het gaat dus om de rechten en verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en het loonkostenvoordeel valt daar niet onder. De overnemende werkgever komt daarom niet in aanmerking voor de resterende duur van het loonkostenvoordeel van de overdragende werkgever. Daarnaast is er geen sprake van indiensttreding of herplaatsing, maar voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Bij een juridische fusie gaat een vastgesteld recht wel over naar de nieuwe fusieonderneming. Bij een juridische fusie worden de vermogens van twee of meer rechtspersonen door een notariële akte van fusie samengevoegd tot één vermogen. Het gaat daarbij om al het vermogen en daar valt ook het loonkostenvoordeel onder, mits dat al was toegekend. Opletten dus bij bedrijfsovernames waarbij zaken als loonkostenvoordeel en natuurlijk ziek personeel of WGA-instroom aan de orde zijn. Enkwest houdt er een speciale bijeenkomst over. Meer informatie