Terug naar overzicht
21 mei 2024

Loondoorbetaling volgens de cao

Loondoorbetaling bij ziekte is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Die bepalingen zorgen vaak voor vragen. Welk loonbegrip is van toepassing? Zijn de wachtdagen verplicht? Is er een minimumloongarantie tijdens de loonsanctie? Dan is er meestal ook nog een cao van toepassing die aanvullende bepalingen heeft voor de loondoorbetaling bij ziekte. Als de werkgever die bepalingen onjuist toepast, kan de rechter hem op de vingers tikken. Dat gebeurde dan ook onlangs met als gevolg dat bijna 20.000 euro opgehoest moest worden.

Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief.

Een werknemer is parttime werkzaam bij een werkgever in de sector beroepsgoederenvervoer op de weg. Er worden structureel meer uren gedraaid dan in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd. Die uren worden uiteraard wel vergoed; in tijd of loon. De werkneemster raakt onverhoopt arbeidsongeschikt en herstel blijft uit. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, komen de werkgever en werknemer niet uit een financiële puzzel. Een onderdeel daarvan is de hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer stelt dat te weinig is betaald omdat geen rekening is gehouden met alle overuren die zijn gewerkt.

De cao bepaalt dat bij de loondoorbetaling bij ziekte het functieloon het uitgangspunt is. Daarbij moet rekening gehouden worden met het bedrag dat de werknemer gemiddeld gedurende de periode van 52 weken voorafgaande aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen aan overuren. Die bepaling lijkt duidelijk, maar de werkgever leest in de cao dat hij in dit geval toch geen rekening met overuren hoeft te houden. De werkgever baseert zich op een artikel in de cao dat omschrijft dat overuren bestaan uit uren, niet liggend op zaterdag en/of zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur in de week wordt overschreden. Er is bij deze parttimer, ook met het extra aantal gewerkte uren per week, geen sprake van meer dan 40 uur per week. De uren die extra zijn gewerkt, kunnen volgens de werkgever daarom niet worden aangemerkt als overuren.

Aangezien beide partijen elkaar niet weten te overtuigen, mag de rechter er wat van vinden. Deze stelt de werknemer in het gelijk. De werkgever heeft de bepaling over overuren in de cao goed gevonden, maar het artikel heeft geen invloed op de situatie. Dat komt omdat een ander artikel in de cao een expliciete bepaling bevat voor arbeidsongeschikte parttimers. Het bewuste artikel regelt dat als een parttimer in de 52 weken voor arbeidsongeschiktheid meer uren heeft gewerkt dan overeengekomen, die meerdere uren worden meegenomen in het loon bij arbeidsongeschiktheid. De werkgever had dus iets verder moeten lezen.

Zo ziet u maar weer dat het handig is om op de hoogte te zijn van de cao-bepalingen. Wist u bijvoorbeeld dat sinds dit jaar er geen wachtdagen meer mogelijk zijn in de cao beroepsgoederenvervoer? Het is allemaal makkelijk te vinden in Poliskraker. Meer informatie