Opleiding detail afbeelding
Planning:
Data: 27 januari, 10 februari, 2, 16, 23 maart, 7, 20 april, 11 mei 2020. Examen 22 juni 2020.
Tijd:
van 9.30 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 3.200,- (excl.BTW)
Locatie:
het Veerhuis Nijemonde 4 Nieuwegein

In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer in het arbeidsproces is een complexe zaak en blijkt steeds meer het werk van specialisten te zijn. In dit proces speelt de casemanager een belangrijke rol. Deze functie ontwikkelt zich binnen organisaties steeds vaker tot een regiefunctie. De casemanager overlegt met  bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever, werknemer en overige betrokkenen over vaak complexe problematiek en heeft hierin een sturende rol. Om deze regiefunctie waar te kunnen maken zijn kennis en vaardigheden van een aantal aspecten, en op een hoog niveau,  noodzakelijk. En dan niet alleen gezien vanuit de proceskant (heb ik volgens de regels alle stappen juist gezet), maar vooral ook vanuit resultaatgerichtheid (heb ik om beweging in de situatie te houden/krijgen de juiste stappen gezet). Daarom heeft  Scolea, samenmet haar kennispartner Enkwest vanuit onze ervaring met dit thema, besloten de modulaire opleiding tot casemanager in de markt te zetten. Als een brede opleiding, bestemd voor studenten die zich vanuit een aantal verschillende invalshoeken willen bekwamen in dit vak, om uiteindelijk de brede rol als casemanager waar te kunnen maken. 

De opleiding tot casemanager is inmiddels post HBO geaccrediteerd en toegelaten tot de beroepsvereniging RNVC. Afgestudeerde studenten kunnen zich laten inschrijven in het register van deze vereniging en mogen vervolgens de titel RCCM (Register Case- en Caremanager) voeren.
 

Vooropleiding: 
Voor het volgen van de complete opleiding tot casemanager dient de deelnemer in het bezit te zijn van een Hbo-diploma, in een mensgerichte afstudeerrichting. Indien de student een Hbo-diploma in een andere richting heeft, of niet over een Hbo-diploma beschikt, dient individueel bekeken te worden of de student toegelaten kan worden of dat een nader onderzoek plaats moet vinden.  Voor het los volgen van de modules 1 en 2 worden geen eisen gesteld aan de vooropleiding.

Stage:
Indien een student die de volledige opleiding tot casemanager volgt niet werkzaam is in het werkveld van verzuim/arbeidsongeschiktheid dient een stage gelopen te worden. De lengte, vorm en inhoud van de stage wordt individueel bepaald, aan de hand van het intakegesprek wat met iedere student van de opleiding tot casemanager wordt gevoerd.

Toetsing:
Deze toetsing is een afsluiting van de totale opleiding en kent een aantal fases. Op de laatste lesdag komt de hele opleiding nogmaals aan de orde en wordt informatie gegeven over het eindexamen. Vervolgens ontvangt de student de eindopdracht en kan daarmee aan de slag. Het eindexamen bestaat uit het maken van een examenwerkstuk (masterpiece) en de presentatie/verdediging daarvan tegenover 2 examinatoren. Na succesvolle afronding, en mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden, ontvangt de student het Post HBO diploma casemanager. Met dit diploma kan deze student worden ingeschreven in het register van de RNVC en mag vervolgens de titel RCCM (Register Case- en Caramanager) voeren.



Download brochure

De brochure met de inhoud van Module 3: Casemanager (8 dagen) Locatie Nieuwegein kunt u hier downloaden:

De module Casemanager is verdiepend op het totale traject van 12 jaar arbeidsongeschiktheid waarin de werkgever financieel verantwoordelijk blijft. Daarbij komen naast Wet Verbetering Poortwachter thema’s aan de orde rond WIA, Eigen Risico dragen Ziektewet en/of WGA etc. Naast deze wettelijke aspecten worden de organisatie zelf en de werknemers daarbinnen onder de loep genomen. En komen thema’s rond het creëren van passende functies aan de orde. 

Voor het volgen van de complete opleiding tot casemanager dient de deelnemer in het bezit te zijn van een Hbo-diploma, in een mensgerichte afstudeerrichting. Indien de student een Hbo-diploma in een andere richting heeft, of niet over een Hbo-diploma beschikt, dient individueel bekeken te worden of de student toegelaten kan worden, een ander onderzoek moet plaatsvinden of afgewezen dient te worden.